APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2009. gada 20. aprīļa lēmumu nr. 38

INSTRUKCIJA

Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība 2009. gada Eiropas Parlamenta un republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās

 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) savu darbību vēlēšanu sarīkošanā uzsāk līdz ar tās izveidošanu un to organizē likumā «Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām» un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.
 2.  
  1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā 25 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka iecirkņu komisiju darba laiku periodam no desmitās dienas līdz ceturtajai dienai pirms vēlēšanu dienas, ievērojot, ka darba laiks nosakāms ne mazāks kā 4 stundas dienā.
  2. Informāciju par vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laikiem novadu vēlēšanu komisijas nosūta attiecīgā rajona vēlēšanu komisijai, kura šo informāciju apkopo un nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Republikas pilsētu vēlēšanu komisijasinformāciju par vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiku nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.
  3. Paziņojumus par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu darba laiku vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanām izliek:
   1. pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā);
   2. pie novadu veidojošo pašvaldību domju (padomju) ēkām vai informācijas sniegšanas vietās;
   3. pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes (padomes) ēkā;
   4. pie ēkām, kurās atrodas visi attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošie vēlēšanu iecirkņi.
 3. Iecirkņa komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.
 4. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu, komisijas darba organizēšanu, balsošanas procesa norisi atbilstoši likumam, balsošanas rezultātu pareizu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas attiecīgās komisijas rīcībā.
 5. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas protokoliem un pārējo dokumentāciju.
 6. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 7. Ja nepieciešams, iecirkņa komisija saskaņā ar likuma «Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām» 22. pantu balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina civildienesta ierēdņus un citus speciālistus no vēlētāju vidus.
 8. Balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicinātajām personām jāatbilst likuma «Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām» 6. panta noteikumiem, un tās var uzsākt darbu, ja ar attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas pieaicināto personu tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu ietvaros. Pieaicinātajām personām var uzdot pildīt jebkuru komisijas locekļa funkciju, izņemot piedalīšanos komisijas lēmuma pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.
 9. Katras pieaicinātās personas pienākumus nosaka līgums. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai pieaicinātās personas ievērotu likumu un precīzi izpildītu uzdotos pienākumus.
 10. Balsošanai jāsagatavo vēlēšanu kastes. Tām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Vēlēšanu kastes sagatavojamas balsošanai vēlēšanu dienā iecirknī, balsošanai pirms vispārējās vēlēšanu dienas, kā arī balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā.
 11. Vismaz 10 dienas pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija:
  1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu;     
  2. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejami visi vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas un vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;
  3. pieņem to vēlētāju rakstveida pieteikumus, kuri šīs instrukcijas IV nodaļā minētajos gadījumos nevar ierasties vēlēšanu telpās, un reģistrē tos pieteikumu žurnālā balsošanai vēlētāju atrašanās vietā.
 12. Sākot ar vēlēšanu iecirkņa atvēršanu 10 dienas pirms vēlēšanu dienas, iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu.
 13.  
  1. Saņēmusi iecirkņa vēlētāju sarakstu (turpmāk – vēlētāju saraksts) un iecirkņa vēlētāju sarakstu alfabētiskā secībā, iecirkņa komisija tos pārbauda, pārliecinoties, ka saņemti attiecīgā iecirkņa vēlētāju saraksti, un izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā, kad saraksti saņemti, kurš un kad veica pārbaudi.
  2. Saņēmusi no attiecīgās vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās pārskaita un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta saņemto Eiropas Parlamenta vēlēšanu aplokšņu skaitu un republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu aplokšņu skaitu. Aploksnes jāpārskaita vismaz divas reizes.
 14. Ja iecirkņa komisija pēc tam, kad tai nodots vēlētāju saraksts, no Centrālās vēlēšanu komisijas saņem rīkojumu par kādas personas svītrošanu no vēlētāju sarakstiem, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu un vēlētāja kodu un paraksta ailē norāda svītrošanas iemeslu. 
 1. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var nobalsot iepriekš – triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas – vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņi reģistrēti.
 2. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus šādos laikos:
  • trešdien no 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien no 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien no 10.00 līdz 16.00.
 3. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī jāatrodas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram, kā arī vismaz trim iecirkņa komisijas locekļiem.
 4. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam, tai skaitā:
  1. pārbauda vēlētāju sarakstus;
  2. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
  3. sagatavo noteiktu daudzumu ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu Eiropas Parlamenta vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;
  4. sagatavo noteiktu daudzumu ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;
  5. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus – Eiropas Parlamenta vēlēšanām – zīmju numerācijas secībā, republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanām –kandidātu sarakstu iesniegšanas secībā – kā virsējo liekot pirmā iesniegtā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmi;
  6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;
  7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām vēlētājiem būtu brīvi pieejamas Eiropas Parlamenta un republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.
 5.  
  1. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
  2. Ierodoties iecirkņa komisijā, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments, kā arī:
   1. ja kandidātu sarakstu iesniegusi politiskā partija vai politisko partiju reģistrēta apvienība, novērotājs uzrāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojumu vai  –  ja lēmējinstitūcija devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
   2. ja kandidātu sarakstu iesniegušas divas vai vairākas politiskās partijas, novērotājs uzrāda visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojumu vai – ja lēmējinstitūcijas devušas tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
   3. ja kandidātu sarakstu iesniegusi vēlētāju apvienība, novērotājs uzrāda attiecīgās vēlēšanu komisijas izziņu, kas apliecina, ka persona ir viens no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem – iesniedzējiem, vai, ja persona nav saraksta iesniedzējs, –iesniedzēja pilnvarojumu;
   4. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
   5. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
   6. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
  3. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 6. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina rakstīt vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā šādas atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu;
  2. par to vēlēšanu aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu;
  3. par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;
  4. par vēlētāju sūdzībām par balsošanas norisi un viņiem sniegtajām atbildēm;
  5. par ziņām, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai rajona, pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  6. par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un sakarā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  7. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot kandidātu saraksta nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, kā arī ierašanās un aiziešanas laiku;
  8. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 7. Balsošanai pirms vispārējās vēlēšanu dienas tiek izmantota atsevišķa vēlēšanu kaste, kas paredzēta gan Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnēm, gan republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanu aploksnēm.Pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukša. Pēc tam vēlēšanu kasti aizzīmogo un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Vēlēšanu kasti ir tiesības ar saviem zīmogiem aizzīmogot (vai parakstīties) arī pilnvarotajiem novērotājiem, ja tādi ir ieradušies.
 8. Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot 26. punktā paredzētos gadījumus.
 9. Vēlētājs iecirkņa komisijai uzrāda Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu:
  • vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, – Latvijas pilsoņa pasi;
  • vēlētājs, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, – attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa pasi ar uzturēšanās atļauju.
 10. Balsošana ir aizklāta.
 11.  
  1. Iecirkņa komisija pēc uzrādītās pases pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs un ir iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.
  2. Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas balsošanas telpā vēlētāji varētu noskaidrot savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kā arī norāda, kur vēlētāji var saņemt vēlēšanu aploksnes un zīmes.
 12. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nespēj izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicināta persona. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona izdara atzīmes vēlēšanu zīmē, kā arī parakstās vēlētāju sarakstā. Par to iecirkņa komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi „UP”, kā arī vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.
 13.  
  1. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē par attiecīgajām vēlēšanām nav:
   1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās – attiecīgā vēlētāja paraksts vai attiecīgā vēlētāja uzticības personas paraksts;
   2. atzīmes „izslēgts”;
   3. atzīmes „mainīts iecirknis”;
   4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāja atrašanās vietā.
  2. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, iecirkņa komisijas loceklis kolonnas ailē, kas paredzēta atzīmei par iepriekšējo balsošanu, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par attiecīgās vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu.
  3. Ja vēlētāju sarakstā ir šā punkta pirmās daļas 1. – 3. apakšpunktā minētās atzīmes (atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, „izslēgts” vai „mainīts iecirknis”), attiecīgā persona balsot nevar.
  4. Ja vēlētāju sarakstā ir šā punkta pirmās daļas 4. apakšpunktā minētā atzīme par to, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, vēlētājs var balsot, bet ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams.
 14. Vēlētājskuram ir tiesības piedalīties gan Eiropas Parlamenta vēlēšanās, gan republikas pilsētas domes vai novada vēlēšanās,  no iecirkņa komisijas saņem:
  1. Eiropas Parlamenta vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju komplektu un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksni;
  2. republikas pilsētas domes vai novada vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju komplektu un ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu aploksni.
   Eiropas  Parlamenta vēlēšanu zīme jāliek Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnē, savukārt republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu zīme – republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanu aploksnē. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
   Vēlētājs, kuram ir tiesības piedalīties vienās vēlēšanās, saņem attiecīgo vēlēšanu zīmju komplektu un aploksni.
 15.  
  1. Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē.
  2. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu.
  3. Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē esošajiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu un uzvārdu. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
 16. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi vai aploksni ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz attiecīgi jaunu vēlēšanu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās atsevišķā sarakstā. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā. Uz sabojātajām aploksnēm izdarāms uzraksts „Sabojāta”.
 17. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli, vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet aploksni (abu vēlēšanu aploksnes)vēlēšanu kastē.
 18. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar iecirkņa komisijas zīmogu tā, lai līdz balsošanas uzsākšanai nākamajā balsošanas dienā tajā nevarētu iemest vai no tās izņemt vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu kasti ir tiesības ar saviem zīmogiem aizzīmogot (vai parakstīties) arī pilnvarotajiem novērotājiem. Par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, pāri palikušo apzīmogoto aplokšņu, kā arī par sabojāto aplokšņu skaitu izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.
 19. Katrā nākamajā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs klātesošo komisijas locekļu, kā arī pilnvaroto novērotāju, ja tādi ir ieradušies, klātbūtnē pārliecinās par to, vai komisijas darba starplaikā vēlēšanu kastes spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.
 20. Beidzot darbu iepriekšējās balsošanas dienā, iecirkņa komisija nosaka līdz attiecīgās dienas beigām balsojušo vēlētāju kopskaitu, ieraksta to vēlēšanu gaitas protokolā un nekavējoties paziņo attiecīgajai rajona vai republikas pilsētas vēlēšanu komisijai tās noteiktā kārtībā.
 21. Pēdējā iepriekšējās balsošanas dienā, kad reģistrācija balsošanai beigusies, iecirkņa komisija noslēdz vēlētāju saraksta kolonnu, kas paredzēta atzīmēm par iepriekšējo balsošanu.
 22. Iecirkņa komisijas locekļiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.
 23. Balsošanas laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.
 24. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.
 25. Balsošanai vispārējā vēlēšanu dienā iepriekšējās balsošanas kasti balsošanai neizmanto.
 1. Vēlēšanu dienā pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam, tai skaitā:
  1. pārbauda vēlētāju sarakstus;
  2. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
  3. sagatavo noteiktu daudzumu ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu Eiropas Parlamenta vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;
  4. sagatavo noteiktu daudzumu ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;
  5. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus:Eiropas Parlamenta vēlēšanām – zīmju numerācijas secībā, bet republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanām –kandidātu sarakstu iesniegšanas secībā, kā virsējo liekot pirmā iesniegtā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmi;
  6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;
  7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām vēlētājiem būtu brīvi pieejamas Eiropas Parlamenta un republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.
 2. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7.00 līdz 22.00.
 3.  
  1. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
  2. Ierodoties iecirkņa komisijā, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments, kā arī:
   1. ja kandidātu sarakstu iesniegusi politiskā partija vai politisko partiju reģistrēta apvienība, novērotājs uzrāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojumu vai –  ja lēmējinstitūcija devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
   2. ja kandidātu sarakstu iesniegušas divas vai vairākas politiskās partijas, novērotājs uzrāda visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojumu vai – ja lēmējinstitūcijas devušas tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
   3. ja kandidātu sarakstu iesniegusi vēlētāju apvienība, novērotājs uzrāda attiecīgās vēlēšanu komisijas izziņu, kas apliecina, ka persona ir viens no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem – iesniedzējiem, vai, ja persona nav saraksta iesniedzējs, –iesniedzēja pilnvarojumu;
   4. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
   5. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
   6. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
  3. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 4. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas, pulksten 7.00, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukša. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar uzlīmi, ko paraksta visi komisijas locekļi, un apzīmogo ar komisijas zīmogu, un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Uz uzlīmes var parakstīties arī visi novērotāji, ja tādi ir ieradušies.
 5. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties ziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai par iecirkņa darba uzsākšanu. Apkopojusi minētās ziņas, republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija par to ziņo rajona vēlēšanu komisijai, kas nekavējoties par to informē Centrālo vēlēšanu komisiju.
 6. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina rakstīt vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā šādas atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu;
  2. par to vēlēšanu aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu;
  3. par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;
  4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm;
  5. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm;
  6. par vēlētāju sūdzībām par vēlēšanu norisi un viņiem sniegtajām atbildēm;
  7. par ziņām, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai rajona, republikas pilsētas, novada vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai, tai skaitā ziņām par vēlētāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu;
  8. par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un sakarā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  9. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot kandidātu saraksta nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, kā arī ierašanās un aiziešanas laiku;
  10. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 7. Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot 50. punktā paredzētos gadījumus.
 8. Vēlētājs iecirkņa komisijai uzrāda Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu:
  • vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, – Latvijas pilsoņa pasi;
  • vēlētājs, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, – attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa pasi ar uzturēšanās atļauju.
 9. Balsošana ir aizklāta.
 10.  
  1. Iecirkņa komisija pēc uzrādītās pases pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs un ir iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.
  2. Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas balsošanas telpā vēlētāji var noskaidrot savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kā arī norāda, kur vēlētāji var saņemt vēlēšanu aploksnes un zīmes.
 11. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nespēj izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicināta persona. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona izdara atzīmes vēlēšanu zīmē, kā arī parakstās vēlētāju sarakstā. Par to iecirkņa komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi „UP”, kā arī vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.
 12.  
  1. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē nav:
   1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās –  attiecīgā vēlētāja paraksts vai attiecīgā vēlētāja uzticības personas paraksts, vēlēšanu komisijas locekļa paraksts par notikušu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā;
   2. atzīmes „izslēgts”;
   3. atzīmes „mainīts iecirknis”;
   4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāja atrašanās vietā.
  2. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, iecirkņa komisijas loceklis kolonnas ailē, kas paredzēta atzīmei par balsošanu iecirknī, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu.
  3. Ja vēlētāju sarakstā ir šā punkta pirmās daļas 1. – 3. apakšpunktā minētās atzīmes (atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās vai atzīme „izslēgts”, vai „mainīts iecirknis”), attiecīgā persona balsot nevar.
  4. Ja vēlētāju sarakstā ir šā punkta pirmās daļas 4. apakšpunktā minētā atzīme par to, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, attiecīgā persona var nobalsot tikai tad, kad ir saņemts apliecinājums, ka attiecīgā persona savā atrašanās vietā nav nobalsojusi. Šajā gadījumā ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu šā vēlētāja atrašanās vietā anulējams.
 13. Vēlētājskuram ir tiesības piedalīties gan Eiropas Parlamenta vēlēšanās, gan republikas pilsētas domes vai novada vēlēšanās,  no iecirkņa komisijas saņem:
  1. Eiropas Parlamenta vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju komplektu un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksni;
  2. republikas pilsētas domes vai novada vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju komplektu un ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu aploksni.
   Eiropas  Parlamenta vēlēšanu zīme jāliek Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnē, savukārt republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanu zīme – republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanu aploksnē. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
   Vēlētājs, kuram ir tiesības piedalīties vienās vēlēšanās, saņem attiecīgo vēlēšanu zīmju komplektu un aploksni.
 14.  
  1. Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē.
  2. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu.
  3. Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē esošajiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu un uzvārdu. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
 15. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi vai aploksni ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz attiecīgi jaunu vēlēšanu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās atsevišķā sarakstā. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.
 16. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli, vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas pārstāvja klātbūtnē iemet aploksni vēlēšanu kastē.
 17. Vēlēšanu zīmes un aploksnes vēlēšanu dienā var saņemt un nobalsot tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 22.00.
 18. Iecirkņa komisijas locekļiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.
 19. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.
 20. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.
 21.  
  1. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00, 16.00 un 20.00 iecirkņa komisija ziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai par vēlētāju aktivitāti, kuri nobalsojuši iecirknī kopš tā atvēršanas līdz attiecīgajam laikam, nosakot to skaitu pēc statistikas lapām. Šai informācijai jāsatur tikai vēlēšanu dienā iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaits, un tai nav jāpieskaita ne iepriekšējās nobalsošanas dienās nobalsojušo skaits,  ne arī vēlētāju atrašanās vietās balsojušo vēlētāju skaits. Apkopojusi minētās ziņas, novada vēlēšanu komisija par to ziņo rajona vēlēšanu komisijai, kas nekavējoties par to informē Centrālo vēlēšanu komisiju.
  2. Republikas pilsētas vēlēšanu komisija, apkopojusi no iecirkņiem savākto informāciju par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu, nekavējoties par to informē Centrālo vēlēšanu komisiju.
 22. Ziņas, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai, tai skaitā ziņas par vēlētāju aktivitāti, ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.
 23. Balsošanas organizēšana vēlētāja atrašanās vietā organizējama šīs instrukcijas IV nodaļā noteiktajā kārtībā.
 24. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas iecirkņa komisija:
  1. aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas;
  2. pēc atzīmēm vēlētāju sarakstā atsevišķi par Eiropas Parlamenta un atsevišķi par republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanām saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes, katru reizi skaita cits komisijas loceklis):
   • cik vēlētāju ir nobalsojuši vēlēšanu dienā iecirknī,
   • cik vēlētāju ir nobalsojuši savā atrašanās vietā,
   • cik vēlētāju nav nobalsojuši – attiecībā uz kuriem vēlētāju sarakstā paraksta ailē nav paraksta;
  3. skaitīšanas rezultātus ieraksta tam paredzētajās vietās vēlētāju sarakstā, kā arī vēlēšanu gaitas protokolā, paziņo klātesošajiem un attiecīgajai republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisijai tās noteiktā kārtībā;
  4. noslēdz vēlētāju saraksta kolonnu, kas paredzēta atzīmēm par balsošanu vēlēšanu dienā iecirknī.
 1.  
  1. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:
   1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās;
   2. šā punkta 1. apakšpunktā minēto personu aprūpētājiem;
   3. aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums (tikai republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanās).
  2. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu.
  3. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.
 2.  
  1. Vēlētāja (vai viņa pilnvarotas personas) iesniegumu par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā iecirkņa komisija reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā (turpmāk – reģistrācijas žurnāls).
  2. Reģistrējot vēlētāju balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā, iecirkņa komisija vispirms pārliecinās:
   1. vai persona ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ir ierakstītas vēlētāju sarakstā;
   2. vai norādītā adrese ir piederīga attiecīgajam iecirknim.
 3.  
  1. Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā, vai ja norādītā adrese neatrodas iecirkņa apkalpošanas teritorijā, iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par iesnieguma noraidīšanas pamatojumu.
  2. Ja attiecīgais vēlētājs jau ir pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:
   1. sakrīt – atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;
   2. nesakrīt –iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.
 4.  
  1. Reģistrācijas žurnālā norāda:
   1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu un laiku;
   2. vēlētāja vārdu un uzvārdu;
   3. vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā;
   4. personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu un uzvārdu (vēlams norādīt arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu un numuru);
   5. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.
  2. Ierakstot reģistrācijas žurnālā vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, vienlaicīgi arī vēlētāju sarakstā vēlētāja parakstam paredzētajā ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru reģistrācijas žurnālā (piemēram, ja iesniegums žurnālā reģistrēts ar divdesmit sesto numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms „26”).
 5. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja vēlētāja atrašanās vietā ir iespējams ierasties līdz plkst. 22.00.
 6.  
  1. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā izraugās divus komisijas locekļus, kam izsniedz vēlēšanu kasti, attiecīgu vēlētāju sarakstu balsošanai vēlētāja atrašanās vietā, noteiktu skaitu apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektus atbilstoši pieteikumu skaitam, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.
  2. Ja tiek organizēti vairāki maršruti, katram maršrutam tiek sagatavots atbilstošs vēlētāju saraksts balsošanai vēlētāja atrašanās vietā, pie tam katrs pieteiktais vēlētājs ierakstāms tikai vienā no tiem.
  3. Pirms vēlēšanu kastes izsniegšanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukša. Pēc tam vēlēšanu kasti aizzīmogo un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Vēlēšanu kastes ar saviem zīmogiem ir tiesīgi aizzīmogot (parakstīties) arī pilnvarotie novērotāji.
  4. Balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas protokolā.
 7. Ziņas par vēlētājiem, kuri šajā nodaļā noteiktajā kārtībā balso savā atrašanās vietā, tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.
 8. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt pilnvarotie novērotāji. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas pārstāvjus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.
 9.  
  1. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas pārstāvji nodod iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vēlēšanu kasti, kuras spraugu komisijas priekšsēdētājs nekavējoties aizzīmogo, vēlētāju sarakstu balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes.
  2. Par notikušo balsošanu vēlētāja atrašanās vietā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē vēlētāju sarakstā iecirknī parakstās komisijas pārstāvis, kurš organizēja šā vēlētāja balsošanu. Vienlaicīgi iecirknī vēlētāju sarakstā izdarāma arī atzīme par balsošanu atrašanās vietā tam paredzētās kolonnas ailē.
  3. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.
  4. Ja vēlētāja iesniegums par balsošanas organizēšanu reģistrēts, bet vēlētājs nav nobalsojis, vēlēšanu gaitas protokolā jānorāda, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatradās mājās, nebija pases u.tml.). 
 10. Vēlēšanu dienas beigās pēc 72. punkta otrajā daļā minēto atzīmju izdarīšanas iecirkņa komisija noslēdz vēlētāju saraksta kolonnu, kas paredzēta atzīmēm par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, un saskaita, cik vēlētāju nobalsojuši savā atrašanās vietā. Skaitīšanu veic vismaz divas reizes, katru reizi skaita cits komisijas loceklis. Skaitīšanas rezultātus paziņo klātesošajiem un ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs           A. Cimdars  

Centrālās vēlēšanu komisijas   sekretārs                V. Veinbergs