APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2018. gada 20. marta lēmumu Nr. 9

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 60 (6146), 23.03.2018.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība balsošanas pa pastu organizēšanā Saeimas vēlēšanās

 1. Vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs, kuros tiek organizēta balsošana pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) uzsāk darbu ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisija no attiecīgās Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieka pieņem vēlētāju reģistrācijas dokumentus (vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu, iesniegumus par balsošanu pa pastu, iesniegumus par vēlēšanu materiālu saņemšanas adreses maiņu, pasu spiedogus un citus vēlēšanu dokumentus un materiālus, ja tādi ir).
 2. Ja iecirkņa komisija uzsākusi darbu agrāk nekā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas, tā vēlētāju iesniegumus balsošanai pa pastu pieņem, pārbauda un reģistrē instrukcijā “Balsošanas pa pastu organizēšana ārvalstīs” noteiktajā kārtībā. Ja iesniegums balsošanai pa pastu tiek iesniegts klātienē un iecirkņa komisijas rīcībā jau ir 3.punktā minētie vēlēšanu materiāli, tos izsniedz iesniedzējam personīgi. Par vēlēšanu materiālu saņemšanu iesniedzējs parakstās īpašā sarakstā.
 3. Iecirkņa komisija ne vēlāk kā 15dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu reģistrētajiem vēlētājiem uz iesniegumā norādīto adresi visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ar informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu.
 4. Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso. Vēlēšanu zīmē pretī kandidāta uzvārdam vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu. Pēc tam vēlēšanu zīmi ieliek vēlēšanu aploksnē un to aizlīmē.
 5. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto pasta aploksnē kopā ar reģistrācijas lapu un aizlīmē pasta aploksni. Uz pasta aploksnes vēlētājs norāda savu kārtas numuru, ar kādu viņš ir reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, atzīmē, ka tajā ir vēlēšanu aploksne, un nekavējoties nosūta iecirkņa komisijai, kas viņam atsūtījusi vēlēšanu dokumentus, ievērojot, ka iecirkņa komisija atvērs tikai tās pasta aploksnes, kuras būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.
 6. Vēlēšanu iecirknī saņemtās pasta aploksnes, uz kurām ir atzīme, ka tajās ir vēlēšanu aploksne, iecirkņa komisija uzglabā neatvērtas līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai vēlēšanu dienā, pulksten 8 vakarā pēc vietējā laika.
 7. Pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas iecirkņa komisija pa vienai atver saņemtās pasta aploksnes:
  1. konstatējusi, ka pasta aploksnē ir viena vēlēšanu aploksne, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un viena vēlētāja reģistrācijas lapa, kā arī pārliecinājusies, ka vēlētājs ir reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu, un ka viņš jau iepriekš nav atsūtījis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija sarakstā balsošanai pa pastu izdara atzīmi par vēlēšanu aploksnes saņemšanu. Šādas vēlēšanu aploksnes novieto vienkopus līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai. Atsevišķi no vēlēšanu aploksnēm uzkrāj arī reģistrācijas lapas, bet pasta aploksnes nav jāsaglabā;
  2. ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksne nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, to numurē (visas vēlēšanu aploksnes, kuras šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā atzītas par nederīgām, tiek numurētas augošā secībā) un vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Nederīgo vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi;
  3. ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksni atsūtījis vēlētājs, kurš nav ierakstīts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, to numurē unvēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Nederīgo vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi;
  4. ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksni atsūtījis vēlētājs, par kuru vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu jau ir izdarīta atzīme, ka šis vēlētājs atsūtījis vēlēšanu aploksni, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, to numurē un vēlēšanu gaitas žurnālāieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgokārtas numuru atzīta par nederīgu. Nederīgo vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.
 8. Ja pasta aploksnē atrodas vēlēšanu zīmes bez vēlēšanu aploksnes, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri, izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā, un ievieto atpakaļ pasta aploksnē. Pēc visu pasta aplokšņu atvēršanas, šādas pasta aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 14.punktā noteiktajā kārtībā.
 9. Ja, atverot pasta aploksni, tajā ir viena vēlēšanu aploksne, bet nav vēlētāja reģistrācijas lapas, no pasta aploksnes izņemtos dokumentus ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi līdz visu pasta aplokšņu atvēršanas pabeigšanai.
 10. Ja, atverot pasta aploksni, tajā ir divas vai vairāk vēlēšanu aploksnes, no pasta aploksnes izņemtos dokumentus ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi līdz visu pasta aplokšņu atvēršanas pabeigšanai.
 11. Kad atvērtas visas pasta aploksnes, iecirkņa komisija lemj par instrukcijas 9.punktā minēto pasta aplokšņu saturu. Ja iespējams noteikt, kurš vēlētājs atsūtījis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija veic instrukcijas 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās darbības, bet, ja nav – saņemtā vēlēšanu aploksne atzīstama par nederīgu. Uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, to numurē un vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Tad vēlēšanu aploksni ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.
 12. Pēc tam iecirkņa komisija lemj par instrukcijas 10.punktā minēto pasta aplokšņu saturu. Pēc pievienotajām reģistrācijas lapām (ja tādu nav – pēc atzīmēm uz pasta aploksnes) iecirkņa komisija pārbauda, vai vēlēšanu aplokšņu skaits ir vienāds ar reģistrācijas lapu vai uz pasta aploksnes izdarīto atzīmju skaitu:
  1. ja skaits sakrīt, iecirkņa komisija veic instrukcijas 7.1. apakšpunktā minētās darbības;
  2. ja vēlēšanu aplokšņu skaits pasta aploksnē ir lielāks par reģistrācijas lapu (atzīmju uz pasta aploksnes) skaitu, visas attiecīgās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par nederīgām. Uz katras vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, tās numurē un vēlēšanu gaitasžurnālā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksnes ar attiecīgajiem kārtas numuriem atzītas par nederīgām. Tad vēlēšanu aploksnes un reģistrācijas lapas (ja ir) ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi;
  3. ja vēlēšanu aplokšņu skaits pasta aploksnē ir mazāks par reģistrācijas lapu (atzīmju uz pasta aploksnes) skaitu, visas attiecīgās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par derīgām. Veicot instrukcijas 7.punktā minētās darbības, iecirkņa komisija sarakstā balsošanai pa pastu izdara atzīmi par vēlēšanu aploksnes saņemšanu attiecībā uz visiem vēlētājiem, kuru reģistrācijas lapas ir atsūtītas (vai par kuriem izdarītas atzīmes uz pasta aploksnes).
 13. Ja instrukcijas 12.1. vai 12.3. apakšpunktā minētajā gadījumā iecirkņa komisija konstatē, ka sarakstā balsošanai pa pastu ir izdarīta atzīme par to, ka kāds no šiem vēlētājiem jau ir atsūtījis vēlēšanu aploksni, visas attiecīgajā pasta aploksnē esošās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par nederīgām. Uz katras vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi “nederīga”, tās numurē un vēlēšanu gaitasžurnālā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksnes ar attiecīgajiem kārtas numuriem atzītas par nederīgām. Tad vēlēšanu aploksnes un reģistrācijas lapas (ja ir) ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.
 14. Pēc visu pasta aplokšņu atvēršanas un to satura pārbaudes tās pasta aploksnes, kurās ir par nederīgām atzītas vēlēšanu aploksnes, iesaiņo, saini aizzīmogo, nostiprinot ar uzlīmi, ko paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs, un apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Uz iesaiņojuma norāda tā saturu.
 15. Derīgās vēlēšanu aploksnes iecirkņa komisija pārskaita vismaz divas reizes un šo aplokšņu skaitu salīdzina ar atzīmju par vēlēšanu aploksnes saņemšanu skaitu sarakstā balsošanai pa pastu. Vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar atzīmju par vēlēšanu aploksnes saņemšanu skaitu vai mazākam par to. Skaitīšanas rezultātus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 16. Iecirkņa komisija atver derīgās vēlēšanu aploksnes un konstatē to saturu instrukcijā par balsu skaitīšanu noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs