APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2020. gada 6. marta lēmumu Nr. 16

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 10. jūlija lēmumu Nr.28

Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās

 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā – iecirkņa komisija) darbību vēlēšanu sarīkošanā sāk līdz ar tās izveidošanu, un to organizē Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktā kārtībā.
 2. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks piektajā dienā (pirmdienā) pirms vispārējās vēlēšanu dienas ir no plkst. 16.00 līdz 20.00, ceturtajā dienā (otrdienā) pirms vispārējās vēlēšanu dienas – no 9.00 līdz 13.00.
 3. Paziņojumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā desmit dienu pirms vēlēšanām izliek: Šo informāciju ievieto arī domes mājaslapā.
  1. pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās);
  2. pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā;
  3. pie ēkām, kurās atrodas vēlēšanu iecirkņi.
 4. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas nodrošina, lai iecirkņu komisiju telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu:
  1. sagatavoti atsevišķi balsošanas nodalījumi vai aizslietņi, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
  2. vēlēšanu kastes, kurām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Kastes vākam jābūt tādam, lai to būtu iespējams nostiprināt ar drošības plombām.
 5. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu un instruktāžu (par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību), balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas rezultātu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā.
 6. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas dokumentāciju.
 7. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 8. Ja nepieciešams, vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 22. pantu balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina speciālistus no vēlētāju vidus (turpmāk tekstā – izpildītāji).
 9. Izpildītājiem jāatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām, un tie var sākt darbu, ja ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas viņu tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu ietvaros. Izpildītājam var uzdot veikt jebkuru komisijas locekļa funkciju, izņemot piedalīšanos lēmumu pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.
 10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai izpildītājs ievērotu normatīvos aktus un precīzi veiktu uzdotos pienākumus.
 11. Sākot no piektās dienas pirms vēlēšanu dienas:
  1. iecirkņa komisijas sekretārs Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā (turpmāk – lietojumprogramma) aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā paredzētās ziņas par vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas;
  2. iecirkņa komisija:
   1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu;
   2. ja nepieciešams, izvieto norādes, kā atrodamas iecirkņa telpas un gadījumos, kad cilvēkiem ar kustību traucējumiem ierīkota cita ieeja iecirkņa telpās, izvieto papildu norādes;
   3. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;
   4. no vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, vai viņu pilnvarotajām personām pieņem un reģistrē iesniegumus lietojumprogrammā vēlētāju iesniegumu reģistrācijas žurnālā balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā (turpmāk – reģistrācijas žurnāls) šīs instrukcijas IV. nodaļā noteiktajā kārtībā.
 12. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija sadala vēlēšanu aploksnes iecirkņa komisijām, atstājot sev rezervi neparedzētai vajadzībai. Saņēmusi no republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās visas apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, pārskaita vismaz divas reizes un izdara vēlēšanu gaitas žurnālā (B1 aile) ierakstu par apzīmogoto aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās skaitījuši.
 13. Saņēmusi iecirkņa vēlētāju sarakstu (turpmāk – vēlētāju saraksts) un iecirkņa vēlētāju sarakstu alfabēta secībā, iecirkņa komisija tos pārbauda, pārliecinoties, ka saņemti attiecīgā iecirkņa vēlētāju saraksti, un izdara vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstus, kad saraksti saņemti, kad veikta pārbaude, un to komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri veica pārbaudi. Pēc tam vēlēšanu gaitas žurnālā (A1 aile) ieraksta iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaitu – sarakstā ierakstītā pēdējā vēlētāja kārtas numuru. Ja likumā noteiktā kārtībā iecirkņa vēlētāju saraksts precizēts pievienojot (aizstājot) pēdējo lapu – vēlēšanu gaitas žurnālā (A1 aile) ieraksta jaunajā pēdējā lapā pēdējā vēlētāja kārtas skaitli.
 14. Ja iecirkņa komisija pēc tam, kad tai nodots vēlētāju saraksts, no Centrālās vēlēšanu komisijas saņem rīkojumu par kādas personas svītrošanu no vēlētāju sarakstiem, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē norāda svītrošanas cēloni un par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā.

  Iecirkņa komisija nosaka un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaitu (A1 aile) un iecirkņa vēlētāju sarakstā svītroto personu skaitu (A2 aile), ko iegūst, no iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaita (A1 aile) atņemot sākotnējo balsstiesīgo skaitu elektroniskajā vēlētāju datu apmaiņas sistēmā (turpmāk — sistēma) (A aile).

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 1. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var nobalsot iepriekš – triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 2. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus šādos laikos:
  • trešdien no plkst. 16.00 līdz 21.00;
  • ceturtdien no 9.00 līdz 16.00;
  • piektdien no 12.00 līdz 20.00.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)

 1. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī jāatrodas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram, kā arī vismaz trim iecirkņa komisijas locekļiem.
 2. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam šīs instrukcijas 28. punktā noteiktajā kārtībā.
 3. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vismaz trīs iecirkņa komisijas locekļu klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās iepriekšējās balsošanas dienās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām, kuru numurus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs dod iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus.
 4. Katrā nākamajā iepriekšējās balsošanas dienā pirms vēlēšanu kastes spraugas atvēršanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs klātesošo komisijas locekļu, kā arī pilnvaroto novērotāju, ja tādi ieradušies, klātbūtnē salīdzina drošības plombu numurus ar ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā, pārliecinās, vai komisijas darba starplaikā vēlēšanu kastes un spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā.
 5. Iepriekšējo balsošanu iecirkņa komisija organizē šīs instrukcijas III. nodaļā noteiktajā kārtībā, ciktāl šī nodaļa nenosaka citu kārtību.
  1. Iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņa komisija vēlētājiem izsniedz vēlēšanu aploksnes, uz kurām papildus 45. punktā noteiktajam izdarīta atzīme “iepriekšējā balsošana”.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 6. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar numurētu drošības plombu. Vēlēšanu kastes spraugas drošības plombas numuru, pāri palikušo aplokšņu, kā arī sabojāto aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt vēlēšanu kastes aizzīmogojuma plombas numuru.
 7. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka vēlēšanu kastes un vēlēšanu materiāli pēc balsošanas beigām tiek uzglabāti drošā, slēgtā telpā ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis. Vēlēšanu kastes un vēlēšanu materiālus iznest ārpus ēkas, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, atļauts tikai likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 8. Beidzot darbu iepriekšējās balsošanas dienā, iecirkņa komisija, saskaitot parakstus un atzīmes vēlētāju sarakstā, nosaka līdz attiecīgās dienas beigām atrašanās vietā balsojušo vēlētāju kopskaitu, vēlēšanu iecirknī balsojušo vēlētāju kopskaitu, ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā un lietojumprogrammā nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu. Ja balsojušo skaits pēc parakstiem un atzīmēm vēlētāju sarakstos nesakrīt, iecirkņa komisija par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)

 9. Pēdējā iepriekšējās balsošanas dienā, kad reģistrācija balsošanai beigusies, iecirkņa komisija, saskaitot parakstus un atzīmes vēlētāju sarakstā, ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C1 aile) vēlēšanu iecirknī balsojušo kopskaitu iepriekšējās balsošanas dienās. Atrašanās vietās balsojušos šajā skaitā neiekļauj.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)

 10. Iepriekšējās balsošanas kasti vispārējā vēlēšanu dienā balsošanai neizmanto.
 11. Iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņa komisija turpina pieņemt rakstveida iesniegumus no vēlētājiem vai viņu pilnvarotajām personām, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, šīs instrukcijas IV. nodaļā noteiktajā kārtībā.
 1. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam:
  1. pārbauda vēlētāju sarakstus;
  2. ierīko atsevišķas telpas, balsošanas nodalījumus vai aizslietņus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu.  Balsošanas nodalījumi un aizslietņi jāizvieto tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
  3. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās ir visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
  4. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus izlozētajā secībā;
  5. izsniedz iecirkņa komisijas locekļiem noteiktu skaitu vēlētāju saraksta lapu (pēc kārtas) un noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu. Aploksnes pārskaita vismaz divas reizes. Katram iecirkņa komisijas loceklim izsniegto vēlētāju saraksta lapu numurus un vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli un nenotiek aģitācija;
  7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
  8. pārliecinās, vai vēlēšanu kastes atbilst šīs instrukcijas 4.2. punktā noteiktajām prasībām.
 2. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7.00 līdz pulksten 22.00.
 3. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskas partijas vai politisko partiju apvienības (turpmāk tekstā — pilnvarotais novērotājs), kuras attiecīgajā vēlēšanu apgabalā iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

  Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 4. Ierodoties iecirkņa komisijā, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:
  1. ja kandidātu sarakstu iesniegusi politiskā partija vai reģistrēta politisko partiju apvienība, pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā — pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods vai – ja valde devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
  2. ja kandidātu sarakstu iesniegušas divas vai vairākas politiskās partijas, pilnvarotais novērotājs iesniedz visu attiecīgo politisko partiju pilnvarojumu vai – ja to lēmējinstitūcijas devušas tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
  3. ja kandidātu sarakstu iesniegusi vēlētāju apvienība, pilnvarotais novērotājs uzrāda attiecīgās vēlēšanu komisijas izziņu, kas apliecina, ka persona ir viens no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem — iesniedzējiem, vai, ja persona nav saraksta iesniedzējs, — iesniedzēja pilnvarojumu;
  4. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
  5. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
  6. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 5. Pilnvarotā persona, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod iecirkņa komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.
 6. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7.00 iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs dod iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus.
 7. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties lietojumprogrammā ziņo, ka iecirknis sācis darbu.
 8. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;
  2. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
  3. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
  4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām un sabojātām vēlēšanu aploksnēm;
  5. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;
  6. par saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;
  7. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  8. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot pilnvarotāja (vēlētāju apvienības, partijas vai to apvienības, vēlēšanu komisijas) nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;
  9. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 9. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis pēc uzrādītā personu apliecinošā dokumenta pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, un pārbauda, vai viņi ir iekļauti attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.
 10. Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.

  Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 11. Vēlētājs var balsot tikai personīgi, izņemot 44. punktā paredzēto.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 12. Ja nepieciešams, iecirkņa komisija pie ieejas balsošanas telpā palīdz vēlētājiem noskaidrot savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kā arī norāda, kur vēlētāji var saņemt vēlēšanu aploksnes un zīmes.
 13. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē nav:
  1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās — attiecīgā vēlētāja paraksts vai viņa uzticības personas paraksts, vēlēšanu komisijas locekļa paraksts par notikušu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā;
  2. atzīmes „izslēgts”;
  3. atzīmes „mainīts iecirknis”;
  4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāja atrašanās vietā (63.punkts).
 14. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, iecirkņa komisijas loceklis ailē, kas paredzēta atzīmei par balsošanu iecirknī, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgās vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu. Iecirkņa komisijas loceklis pēc iespējas aizklāj citu vēlētāju datus vēlētāju sarakstā.
 15. Ja vēlētāju sarakstā ir 40.1. vai 40.2. apakšpunktā minētās atzīmes (atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās vai atzīme „izslēgts”), attiecīgā persona balsot nevar.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
  1. Ja vēlētāju sarakstā ir 40.3. apakšpunktā minētās atzīme “mainīts iecirknis”, bet vēlētājs izsaka vēlmi balsot šajā iecirknī, iecirkņa komisija rīkojas 43.1 punktā noteiktajā kārtībā.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 16. Ja vēlētāju sarakstā ir 40.4. apakšpunktā minētā atzīme, ka vēlētājam pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, attiecīgā persona var nobalsot tikai tad, kad saņemts apliecinājums, ka tā savā atrašanās vietā nav nobalsojusi. Šajā gadījumā ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu šā vēlētāja atrašanās vietā anulējams.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
  1. Ja vēlētājs vēlas balsot vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā nav reģistrēts, iecirkņa komisija pēc vēlētāja personu apliecinoša dokumenta pārbaudes veic vēlētāja datu apmaiņu sistēmā. Tā nosūta pieprasījumu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, par to, vai vēlētājs nav nobalsojis (turpmāk – pieprasījums). Vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai vēlētāju sarakstā attiecīgajā ailē nav paraksta par notikušu nobalsošanu:
   1. ja paraksta nav, tad svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
   2. ja paraksta nav, bet, ja vēlētāju sarakstā ir atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā (63. punkts), pārliecinās, vai viņš atrašanās vietā nav balsojis. Ja nav, ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams. Sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
   3. ja paraksts ir, sistēmā nosūta informāciju par to, ka vēlētājs jau ir nobalsojis (ir parakstījies).
  2. Pēc tam, kad iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka atnākušais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās sarakstā par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu.
  3. Ja iecirkņa komisija saņem informāciju, ka vēlētājs ir nobalsojis (ir paraksts vēlētāju sarakstā), tā atsaka vēlētāju reģistrēt vēlētāju sarakstā un izsniegt viņam balsošanas dokumentus.
  4. Ja tehnisku iemeslu dēļ vēlēšanu iecirknī nav iespējams veikt vēlētāju datu apmaiņu, iecirkņa komisija:
   1. par to nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju un Centrālo vēlēšanu komisiju un 33. punktā noteiktajā kārtībā sagatavo atsevišķu vēlēšanu kasti balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm;
   2. reģistrē vēlētāju atsevišķā balsotāju sarakstā, vēlētājam papildus pārējiem vēlēšanu materiāliem (45. punkts) izsniedz ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu reģistrācijas aploksni (uz kuras norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, balsotāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru lapā). Pēc tam, kad vēlētājs 46. un 47. punktā noteiktajā kārtībā savu izvēli ir izdarījis, viņš aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, to aizlīmē un iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu kastē balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm.
   3. Pēc tam, kad atkal ir iespējams veikt 43.1. - 43.3. punktā minētās darbības, tam norīkoti iecirkņa komisijas locekļi, netraucējot balsošanas norisi, veic vēlētāju datu apmaiņu pēc atsevišķajiem balsotāju sarakstiem un tajos atzīmē, vai vēlētāja balss ir līdzskaitāma.

    (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 17. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Iecirkņa komisija atsevišķā sarakstā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru, kā arī vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai izpildītājs. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās vēlētāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.
 18. Katrs vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un parakstās par to saņemšanu vēlētāju sarakstā.
 19. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi “+”, ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 20. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.
 21. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
 22. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē to atsevišķā sarakstā, norādot vēlētāja kārtas numuru. Vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai.
 23. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 24. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt aizklātā nodalījumā, vai paņemt no nodalījuma jebkuru vēlēšanu zīmi.
 25. Iecirkņa komisijas locekļiem un izpildītājiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.
 26. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš uzrauga, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, tai skaitā kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, kārtības traucēšana un aģitācija. Konstatējis pazīmes, kas var liecināt par minētajiem pārkāpumiem, vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo par to kompetentai institūcijai (Valsts drošības dienestam, Valsts policijai, pašvaldības policijai).
 27. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Ja sūdzības iesniedzēju atbilde neapmierina, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs viņu informē par tiesībām apstrīdēt iecirkņa komisijas rīcību attiecīgajā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijā.
 28. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00, 16.00 un 20.00 iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta un nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu iecirknī.
 29. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 22.00 var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 22.00. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un sāk balsu skaitīšanu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā noteiktā kārtībā.
 1. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:
  1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās;|
  2. slimojošu personu aprūpētājiem.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 2. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.
 3. Reģistrējot vēlētāju balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā, iecirkņa komisija vispirms pārliecinās:
  1. vai persona ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ierakstītas vēlētāju sarakstā;
  2. vai norādītā adrese piederīga attiecīgajam iecirknim.
 4. Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā, sistēmā veic vēlētāju datu apmaiņu starp iecirkņiem 43.1 punktā noteiktajā kārtībā. Ja datu apmaiņas rezultātā noskaidrots, ka vēlētājs jau nobalsojis, ieraksts reģistrācijas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu šā vēlētāja atrašanās vietā anulējams.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 5. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, nodrošinot aizklātību un pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts reģistrācijas žurnālā. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.
 6. Reģistrācijas žurnālā norāda:
  1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;
  2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  3. personas, vārdu, uzvārdu (vēlams norādīt arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru), kura iesniegusi iesniegumu;
  4. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.
 7. Pēc tam, kad iesniegums reģistrēts, vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru reģistrācijas žurnālā (piemēram, ja iesniegums reģistrācijas žurnālā reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
 8. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 22.00.
 9. Ja attiecīgais vēlētājs jau pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā, un iesniegumos norādītās adreses:
  1. sakrīt — atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;
  2. nesakrīt — iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.
 10. Komisijas priekšsēdētājs izraugās divas personas (iecirkņa komisijas locekļi, izpildītāji) balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā un izsniedz viņiem 33. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus pēc pieteikumu skaita, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Ja vēlētājs nav iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā un nav bijis iespējams veikt vēlētāju datu apmaiņu, balsošana organizējama ar reģistrācijas aploksnēm 43.4 un 43.5 punktā noteiktajā kārtībā, izņemot atsevišķas vēlēšanu kastes sagatavošanu.

  Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 11. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā.
 12. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt pilnvarotie novērotāji.
 13. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu, kuras numurs ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt vēlēšanu kastes aizzīmogojuma plombas numuru. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 14. Ja vēlētāja iesniegums reģistrācijas žurnālā ir reģistrēts, un vēlētājs ir nobalsojis, iecirkņa komisijas pārstāvis, kurš organizēja attiecīgā vēlētāja balsošanu, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par balsošanu atrašanās vietā un parakstās šā vēlētāja parakstam paredzētajā ailē.
 15. Ja vēlētāja iesniegums reģistrācijas žurnālā ir reģistrēts, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).
 16. Pēc tam, kad balsošana vēlētāju atrašanās vietā beigusies, iecirkņa komisija pārbauda, vai vēlētāju sarakstā izdarīto atzīmju skaits par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā sakrīt ar nobalsojušo vēlētāju parakstu skaitu balsotāju sarakstos, un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C3 aile) balsojušo kopskaitu.
 17. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.
 18. Aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā šīs instrukcijas 11.2.4., 58. un 61.punktā noteiktajā kārtībā.
 1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas iecirkņa komisija:
  1. aizzīmogo vēlēšanu kastes spraugu, drošības plombas numuru ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  2.  slēdz visus vēlētāju sarakstus, saskaitot un ierakstot vēlēšanu gaitas žurnālā atzīmju skaitu par balsošanu vēlēšanu iecirknī (C2 aile), lietojumprogrammā nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu;
  3.  novieto atsevišķi sarakstus balsošanai iecirknī un sarakstus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā;
  4. savāc vienkopus pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes;
  5. balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu.
 2. Balsu skaitīšanas telpā nedrīkst atrasties neizmantotās vēlēšanu zīmes.
  1. Pēc sistēmas slēgšanas iecirkņa komisija no sistēmas ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (Z aile) balsstiesīgo personu skaitu pēc ziņu elektroniskās apmaiņas. 
   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.07.2020. lēmumu Nr.28)
 3. Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, iecirkņa komisija:
  1. saskaita pāri palikušās vēlēšanu aploksnes (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā (B2 aile) tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  2. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (B3 aile), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes), un pēc šo aplokšņu skaita salīdzināšanas ar ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  3. pārliecinās, ka vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaits (B rinda) un nobalsojušo vēlētāju skaits (C rinda) ir vienāds.
 4. Ja kontrole attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu nesakrīt, skaitīšana jāatkārto. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt (B nesakrīt ar C), par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju. Pēc tam atsevišķi iesaiņo dzēstās neizmantotās vēlēšanu aploksnes un dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes.
 5. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami, saini nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram – sabojātās vēlēšanu aploksnes) un to skaits. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības parakstīties uz uzlīmes.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs