APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2009. gada 23. marta lēmumu nr. 11

Instrukcija

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana 2009. gada Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanām

 1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 1. pielikumā minēto republikas pilsētu vēlēšanu komisijas un 2. pielikumā minēto novadu vēlēšanu komisijas 2009. gada Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija)   –  katru septiņu locekļu sastāvā.
  Novados, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota – tās pienākumus veic attiecīgā novada vēlēšanu komisija.
  Novados, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena iecirkņa komisijas pienākumus veic attiecīgā novada vēlēšanu komisija, bet otra iecirkņa komisiju izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
  Novados, kur ir trīs vēlēšanu iecirkņi vai vairāk vēlēšanu iecirkņu, iecirkņu komisijas izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā, un novada vēlēšanu komisija neveic iecirkņa komisijas pienākumus.
  1. Novada vēlēšanu komisija, kura izveidota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, var neizsludināt kandidātu pieteikšanu, bet ievēlēt iecirkņa komisijā novadu veidojošo pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļus, kuri nav citā vēlēšanu komisijā. Ja attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaits ir nepietiekams, iecirkņa komisijā var ievēlēt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus vai izsludināt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 2. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 30 dienas pirms vēlēšanu dienas.
  ​​​​​​​Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija un izliek paziņojumu pašvaldības (novadu veidojošo pašvaldību) informācijas sniegšanas vietā. Republikas pilsētas vēlēšanu komisija paziņojumu publicē arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
 3. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai to apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
   ​​​​​​​Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
 4. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
  4. kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1. punkta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos.
 5. Pieteikums sagatavojams pēc šīs instrukcijas pielikumā pievienotās formas un iesniedzams attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.
  Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai politisko partiju apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no vadības institūcijas lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.
  Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
 6. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu.
 7. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus ieceļ attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija.
 8. Novada vēlēšanu komisija par iecirkņa komisijas izveidošanu un tās sastāvu triju darba dienu laikā paziņo attiecīgā rajona vēlēšanu komisijai (norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numurus, darbavietu un profesiju (nodarbošanos), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu un tautas nobalsošanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk un amatu iecirkņa komisijā (priekšsēdētājs, sekretārs vai komisijas loceklis)).
 9. Republikas pilsētas un rajona vēlēšanu komisija par iecirkņu komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā 25 dienas pirms vēlēšanām.
  ​​​​​​​Paziņojumā par katru iecirkņa komisiju jānorāda:
  1. attiecīgā iecirkņa numurs;
  2. iecirkņa komisijas priekšsēdētāja un sekretāra vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs  Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         Valdis Veinbergs