APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.41

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 81 (5141), 25.04.2014.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana un darbība uz kuģiem Saeimas vēlēšanās

 1. Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 43.panta ceturto un piekto daļu (turpmāk tekstā – likums) Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā, ja uz tiem iespējams nodrošināt likuma nosacījumu izpildi.
 2. Centrālā vēlēšanu komisija lemj par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu uz kuģa, ja tā īpašnieks ne vēlāk kā sešdesmit vai ārkārtas vēlēšanu gadījumā četrdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas ir iesniedzis Centrālajā vēlēšanu komisijā priekšlikumu (iesniegumu) par vēlēšanu iecirkņa un iecirkņa komisijas izveidošanu.
 3. Kuģa īpašnieka iesniegumā norādāmas šādas ziņas:          
  1. datums, no kura kuģis reģistrēts Latvijā un kuģo ar Latvijas karogu;    
  2. iespēja ierīkot telpas vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk tekstā – iecirkņa komisija) vajadzībām, tai skaitā telpas aizklātai balsošanai;       
  3. kuģa plānotais reiss ilgāks par divdesmit piecām dienām un vēlēšanu dienā plānota kuģa atrašanās jūrā;
  4. vēlēšanu zīmju, vēlēšanu aplokšņu un citu vēlēšanu materiālu saņemšana, nogādāšanas veidi un drošas glabāšanas nosacījumi uz kuģa;
  5. izmantojamie sakaru līdzekļi;      
  6. kontaktpersona uz kuģa.
 4. Iesniegumā norādāma arī informācija par trīs apkalpes locekļiem (no kuriem viens iesakāms par komisijas priekšsēdētāju, viens par sekretāru) – Latvijas pilsoņiem, kuri atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām: 
  1. nav pieteikti par deputātu kandidātiem un nav pilnvarotās personas kandidātu saraksta iesniegšanai;           
  2. ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;         
  3. prot latviešu valodu;       
  4. nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, republikas pilsētu vai novadu domes deputāti;
  5. ir devuši piekrišanu (parakstot attiecīgu iesniegumu) darboties iecirkņa komisijā uz kuģa.       
 5. Kuģa īpašnieka iesniegumā norādāms vēlētāju skaits un pievienojama par iecirkņa komisijas locekļiem ieteikto Latvijas pilsoņu rakstveida piekrišana darboties šajā komisijā.
 6. Ja kuģis iziet jūrā agrāk nekā divdesmit piecas vai ārkārtas vēlēšanu gadījumā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas un vēlēšanu dienā plānota tā atrašanās reisā, iesniegumā norādāms, kuras valsts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā iespējams saņemt vēlēšanu materiālus, vai arī materiāli nosūtāmi, izmantojot pasta pakalpojumus.
 7. Kuģa īpašnieka iesniegumu Centrālā vēlēšanu komisija izskata desmit dienu laikā un pieņem attiecīgu lēmumu.
 8. Pieņemto lēmumu par iecirkņa komisijas un vēlēšanu iecirkņa izveidošanu uz kuģa Centrālā vēlēšanu komisija nekavējoties paziņo kuģa īpašniekam, kura pienākums ir iepazīstināt ar to kuģa kapteini un iecirkņa komisiju.
 9. Ja kuģis iziet jūrā vēlāk kā divdesmit piecas vai ārkārtas vēlēšanu gadījumā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas, vēlēšanu sarīkošanai nepieciešamos materiālus (vēlēšanu zīmes, vēlēšanu aploksnes, veidlapas utt.), iecirkņa komisijas zīmogu, pasu spiedogus, dokumentus (turpmāk tekstā – vēlēšanu materiālus) iecirkņa komisijas priekšsēdētājs saņem Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir personīgi atbildīgs par saņemto vēlēšanu materiālu saglabāšanu.
 10. Ja kuģis iziet jūrā agrāk nekā divdesmit piecas vai ārkārtas vēlēšanu gadījumā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas, vēlēšanu sarīkošanai nepieciešamos vēlēšanu materiālus iecirkņa komisijas priekšsēdētājs saņem attiecīgajā Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā. Ja vēlēšanu materiālus nav iespējams saņemt attiecīgajā pārstāvniecībā, tie nosūtāmi, izmantojot pasta pakalpojumus.
 11. Sākot ar piekto dienu pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija nodrošina, lai iecirkņa telpās vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu saraksti un likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem.
 12. Iecirkņa komisija apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu visas vēlēšanu aploksnes.
 13. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu apmācību un instruktāžu, balsošanas procesa atbilstību normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas iznākumu aprēķināšanu, dokumentu un materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā.
 14. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas protokoliem un pārējo iecirkņa komisijas dokumentāciju. Iecirkņa komisijas sekretārs vēlēšanu norises laikā raksta vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā šādas atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu;      
  2. par saņemto un apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu; 
  3. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;   
  4. par vēlētāju sūdzībām un citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu;       
  5. par nobalsojušo skaitu un balsu skaitīšanas rezultātiem.
 15. Iecirkņa komisijas loceklis izpilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 16. Balsošana tiek organizēta saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību Saeimas vēlēšanās.
 17. Balsu skaitīšanu iecirkņa komisija veic saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju par balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanās.
 18. Tiklīdz pabeigta balsu skaitīšana, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs balsu skaitīšanas protokolu nekavējoties nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas sistēmu.
 19. Beidzot darbu, vēlēšanu komisijai nogādājamos materiālus, iecirkņa komisijas zīmogu un spiedogus nekavējoties nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 20. Iecirkņa komisijas izdevumi tiek segti no valsts budžeta Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajā tāmē paredzētajos apmēros. Iecirkņa komisijas izdevumu uzskaiti un norēķinus veic iecirkņa komisijas priekšsēdētājs un iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas grāmatvedībā.
 21. Iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulas nekavējoties nosūtāmas kopā ar balsu skaitīšanas protokoliem. Pārējie pārskata dokumenti – desmit dienu laikā pēc kuģa atgriešanās Latvijas ostā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         

Ritvars Eglājs