APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 69

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcija

Izdota saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un

vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3. panta pirmo daļu

 1. Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanai un sarīkošanai Centrālā vēlēšanu komisija nosaka un piešķir finansējumu valstspilsētu, novadu pašvaldību vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisijām.
 2. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji rīkojas ar komisijai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un nodrošina, lai rīcība ar tiem būtu likumīga un lietderīga.
 1. Centrālā vēlēšanu komisija slēdz vienošanos ar pašvaldībām par Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību (turpmāk – vienošanās).
 2. Pašvaldība finansējuma saņemšanai nodrošina atsevišķu kontu Valsts kasē.
 3. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijas (turpmāk – vēlēšanu komisija) ar piešķirto finansējumu nodrošina attiecīgo vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību.
 4. Darba samaksu vēlēšanu komisiju locekļiem, vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajiem speciālistiem, ar kuriem noslēgts līgums un kuri pilda komisijas locekļu pienākumus, kas noteikti Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, aprēķina saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm. Darba samaksu atbalsta personālam pašvaldībā aprēķina, nepārsniedzot vienošanās noteiktās maksimālās likmes katrai atbalsta funkcijai.
 5. Pašvaldības grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem, pieaicinātajiem speciālistiem un atbalsta personālam.
 6. Vēlēšanu komisijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā izveidotās vēlēšanu iecirkņu komisijas ar darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un pakalpojumiem nodrošina, centralizēti iepērkot un sadalot materiālus, kā arī apmaksājot rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos pieļaujama naudas līdzekļu izsniegšana avansā ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarotām avansu norēķinu personām. Par avansa izlietojumu minētās personas iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam izdevumus apliecinošus dokumentus.
 7. Pašvaldības iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai pārskatu par finanšu izlietojumu, vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā.
 1. Grāmatvedības dokumentu aprite starp vēlēšanu iecirkņu komisijām, kas izvietotas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās un Latvijas goda konsulātos ārvalstīs (turpmāk – iecirkņa komisija) un Centrālo vēlēšanu komisiju tiek organizēta ar Ārlietu ministrijas atbildīgās amatpersonas starpniecību.
 2. Vēlēšanu iecirkņu, kas izveidoti pēc vēlētāju priekšlikuma, grāmatvedības dokumentu apriti organizē Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa.
 3. Uzsākot iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs sagatavo un iesniedz preču un pakalpojumu tāmi Centrālajai vēlēšanu komisijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu.
 4. Iecirkņa komisijas pienākumu izpildes nodrošināšanai iecirkņa komisijas priekšsēdētājs rīkojas piešķirtā finansējuma ietvaros.
 5. Ja iecirkņa komisijai rodas papildu izdevumi, to apmaksu veic pēc saskaņošanas ar Centrālo vēlēšanu komisiju.
 6. Nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes izdevumus Centrālā vēlēšanu komisija apmaksā desmit darba dienu laikā pēc attiecīgās pārstāvniecības vai iecirkņa komisijas priekšsēdētāja izrakstīta rēķina un attaisnojuma dokumentu  saņemšanas.
 7. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienas, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai norēķinu par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot apstiprinātas attaisnojuma dokumentu kopijas.
 8. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs sastāda un paraksta iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulu, kuru nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai elektroniski ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc vēlēšanu dienas. Dokumenta oriģinālu iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai vienlaikus ar 16.punktā minētajiem dokumentiem. 
 9. Grāmatvedības uzskaiti par iecirkņu komisijām piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu kārto Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa.
 10. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un iesniegto darba laika uzskaites tabulu Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa aprēķina un izmaksā darba samaksu iecirkņu komisiju locekļiem.
 1. Pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs sastāda un paraksta iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulu.
 2. Nākamā kalendārā mēneša pirmajā darba dienā tabulu iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam apstiprināšanai.
 3. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un apstiprināto darba laika uzskaites tabulu Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa aprēķina un izmaksā darba samaksu pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem.
 4. Centrālā vēlēšanu komisija apmaksā pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas pasta izdevumus saskaņā ar noslēgto līgumu par pasta pakalpojumiem.
 5. Ja vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu rodas papildu izdevumi, to apmaksu veic pēc saskaņošanas ar Centrālo vēlēšanu komisiju.
 1. Lai nodrošinātu vēlēšanu iecirkņa komisijas pienākumu pildīšanu ieslodzījuma vietā, līgumus ar pieaicinātajiem speciālistiem slēdz attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
 2. Darba samaksa 25. punktā minētajām personām tiek aprēķināta atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajai stundas tarifa likmei vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklim.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs