APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2012. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 2

Instrukcija

Balsošanas pa pastu organizēšana ārvalstīs

 1. Vēlētājs, kas vēlas balsot pa pastu, iesniedz iesniegumu1 par balsošanu pa pastu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, (turpmāk - Pārstāvniecība). Iesniegumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli. Vienlaicīgi ar iesniegumu uzrādāma Latvijas pilsoņa pase.
 2. Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu piecus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas attiecīgās Pārstāvniecības noteiktajā darba laikā:
  1. ārkārtas vēlēšanu un tautas nobalsošanas gadījumā vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu Pārstāvniecībā nedēļu pēc ārkārtas vēlēšanu noteikšanas dienas vai tautas nobalsošanas izsludināšanas dienas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienas.
 3. Pārstāvniecība ar Ārlietu ministrijas starpniecību, ne vēlāk kā simt sešdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas, nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai publiskošanai interneta mājas lapā (www.cvk.lv) kontaktinformāciju un darba laikus, kādos vēlētājs var iesniegt iesniegumu par balsošanu pa pastu (turpmāk – Iesniegums):
  1. ārkārtas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas gadījumā – vienu nedēļu pēc ārkārtas vēlēšanu noteikšanas vai tautas nobalsošanas izsludināšanas dienas Pārstāvniecība ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai kontaktinformāciju un darba laikus, kādos vēlētājs var iesniegt Iesniegumu. 
 4. Pārstāvniecības darbinieks reģistrē vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu2 arī tādus, kopā ar Latvijas pilsoņa pasi saņemtus Iesniegumus, kas tiek iesniegti izmantojot trešās personas starpniecību.
  Šādā gadījumā, reģistrējot vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, pārstāvniecības darbinieks ailē sadaļā „Piezīmes” ieraksta ziņas par trešo personu (vārdu, uzvārdu, ziņas par personu apliec. dok.).
 5. Saņemot Iesniegumu, Pārstāvniecības darbinieks:
  1. pārbauda uzrādītās pases derīguma termiņu un pārliecinās vai iesniedzējs vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu, un pasē nav atzīmes par dalību attiecīgās Saeimas vēlēšanās vai tautas nobalsošanā;
  2. reģistrē Iesniegumu vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastukurā norāda kārtas numuru, iesnieguma iesniegšanas datumu, vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli;
  3. izdara vēlētāja Latvijas pilsoņa pases 9. lappusē (1992.gada parauga pasē - 14.lappusē, bet, ja tajā nav vietas atzīmes izdarīšanai, – 12. vai 13.lappusē) atzīmi par attiecīgās Saeimas vēlēšanām vai tautas nobalsošanu;
  4. izsniedz iesniedzējam parakstītu izziņu3par to, ka vēlētājs ir reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu. Izziņā norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, reģistrācijas datumu, kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts, un Pārstāvniecības nosaukumu, darbinieka amatu, vārdu un uzvārdu.
 6. Ja Iesniegums iesniegts, neievērojot šajā instrukcijā noteikto termiņu un kārtību, vai iesniedzējs nav vēlētājs, vai arī vēlētāja pasē jau ir atzīme par attiecīgās Saeimas vēlēšanām vai tautas nobalsošanu, Pārstāvniecības darbinieks ar motivētu lēmumu atsaka vēlēšanu dokumentu nosūtīšanu.
 7. Vēlētājs, kurš ir reģistrēts balsošanai pa pastu, var mainīt vēlēšanu materiālu saņemšanas adresi, ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas, iesniedzot par to iesniegumu attiecīgajā Pārstāvniecībā. Pārstāvniecības darbinieks iesniegumā norādīto vēlēšanu vai materiālu saņemšanas adresi ieraksta vēlētāju saraksta balsošanai pa pastu ailē sadaļā „Piezīmes”:
  1. ārkārtas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas gadījumā vēlētājs, kurš ir reģistrēts balsošanai pa pastu, var mainīt vēlēšanu vai tautas nobalsošanas materiālu saņemšanas adresi, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienas iesniedzot par to iesniegumu attiecīgajā Pārstāvniecībā.
 8. Beidzoties termiņam, kad vēlētāji var pieteikties balsošanai pa pastu, Pārstāvniecības darbinieks noslēdz vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu.
 9. Kad darbu uzsāk vēlēšanu iecirkņa komisija, Pārstāvniecības darbinieks tai nodod vēlētāju reģistrācijas dokumentus (vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu, iesniegumus par balsošanu pa pastu, iesniegumus par vēlēšanu materiālu saņemšanas adreses maiņu, pasu spiedogus un citus vēlēšanu dokumentus un materiālus, ja tādi ir).

*1,2,3 – veidlapas izdrukājamas no CVK mājas lapas www.cvk.lv .


Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis