Kandidātu sarakstus 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām varēja iesniegt no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Vēlēšanas norisinājās sešās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotika, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Kas drīkstēja iesniegt kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanās?

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām varēja iesniegt:

 1. reģistrēta politiskā partija,
 2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība;
 3.  divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

!!! Kandidātu saraksti bija jāiesniedz attiecīgajai valstspilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Cik liela bija drošības nauda par kandidātu sarakstu?

Drošības nauda par kandidātu sarakstu 2021. gada domes vēlēšanām bija 15 eiro par katru domē ievēlējamo deputātu. Piemēram, ja domē jāievēlē 15 deputāti, tad drošības nauda, kas jāiemaksā par katru kandidātu sarakstu, bija 15x15 eiro jeb 225 eiro.

Vēlēšanu komisijas pieņēma tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā bija iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda tika pilnībā atmaksāta, ja kandidātu saraksts domē ieguva vismaz vienu deputāta vietu. Ja dalība vēlēšanās nebija veiksmīga, drošības nauda pēc vēlēšanām tika ieskaitīta pašvaldības budžetā.

!Maksājuma mērķī bija jānorāda, par kuru sarakstu tiek veikts drošības naudas maksājums.

Ieteikums! Iesniedzot kandidātu sarakstu, vajadzēja pievienot arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Kam bija tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, deputāta kandidātam bija jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 1. jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
 2. jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
 3. jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
 4. vēlēšanu dienā (2021. gada 5. jūnijā) bija jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.

Deputāta kandidāts (-e) drīkstēja kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā:

 1. viņam (-ai) bija bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija

vai

 1. viņš (-a) bija nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz kopš 2020. gada 26. decembra

vai

 1. viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā piederēja likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksta sagatavošana

Kā varēja iegūt piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu?

 Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķīra attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu (pielikums zemāk). Pieteikumā bija jānorāda:

 1. partijas vai partiju apvienības nosaukums,
 2. kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,
 3. lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās,
 4. pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Ja kandidātu sarakstu gatavotāja pienākumos ietilps sagatavot kandidātu sarakstus vairākiem vēlēšanu apgabaliem (vēlēšanu pašvaldībām), pieteikumu (pielikums zemāk) piešķirt piekļuves tiesības kandidātu saraksta gatavošanas lietojumprogrammai aicinām iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot to uz e-pastu ritvars.eglajs@cvk.lv. Pieteikumā jānorāda visi vēlēšanu apgabali, kuros piekļuve lietojumprogrammai nepieciešama.

Kādi bija nosacījumi kandidātu saraksta nosaukuma izvēlei?

Ja kandidātu sarakstu iesniedza partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedza divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Kādi dokumenti bija jāpievieno kandidātu sarakstam?

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

 1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma prasībām;
 2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 8.panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;
 3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
  • kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,
  • personas kods,
  • ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
  • reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (valstspilsētas pašvaldība vai novads),
  • darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,
  • kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),
  • pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
  • ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
  • ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, — kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;
 4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

Svarīgi!

Ja persona kandidēja pašvaldībā, kurā viņam piederēja likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam bija jāpievieno notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

Ja persona kandidēja pašvaldībā, kurā viņa ir nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz (bez pārtraukuma) kopš 2020. gada 26. decembra, kandidātu sarakstam bija jāpievieno attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.

Kā varēja saņemt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par darba vietu attiecīgajā pašvaldībā? 

Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izziņu persona varēja pieprasīt: 

 • nosūtot iesniegumu elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumenti / no veidlapas / “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam);
 • sūtot iesniegumu uz e-pastu VID@vid.gov.lv, kas elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu;
 • nosūtot iesniegumu pa pastu;
 • pa tālruni +371 67120000;
 • personiski, iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 67120005).

Personai iesniegumā jānorāda:

 • vārds un uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs saziņai;
 • pieprasījuma mērķī – obligāti jānorāda, ka pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātam izziņa nepieciešama, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 17. panta trešās daļas nosacījumiem;
 • izziņā nepieciešamo informācijas apjomu – piemēram, sniegt informāciju par saimnieciskās darbības veikšanas vietu administratīvo teritoriju un darbības periodu.

Iesniegumā jānorāda arī vēlamo izziņas saņemšanas veidu (vietu) – VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), VID klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi (ja iesniegums iesniegts elektroniski parakstīts).

Kam bija jābūt norādītam darba devēja izsniegtajā izziņā?

No izziņas teksta kandidātu saraksta pieņemšanas brīdī bija jāvar pārliecināties:

 1. kad un kur izziņa izsniegta;
 2. par kuru personu (vārds, uzvārds, personas kods) izziņa izsniegta;
 3. no kura brīža bez pārtraukuma attiecīgā persona strādā darba vietā;
 4. attiecīgā darba vieta (uzņēmums, iestāde, filiāle utml.), kurā persona nostrādājusi kā darba ņēmējs, atrodas pašvaldība administratīvajā teritorijā (adrese).

Izziņai bija jābūt attiecīgi noformētai uz uzņēmuma, iestādes veidlapas un parakstītai.

Vai deputāta kandidāts drīkstēja kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja šajā pašvaldībā īpašums piederēja viņa laulātajam?

Jā, tas bija iespējams ar šādiem nosacījumiem:

 1. ja īpašums bija iegādāts, iegūts PĒC laulību noslēgšanas,
 2. uz kandidātu saraksta iesniegšanas brīdi laulība nebija šķirta,
 3. Zemesgrāmatā nav norādes, ka īpašums ir laulātā atsevišķā manta.

Šajā gadījumā, iesniedzot kandidātu sarakstu, par šo kandidātu jāpievieno papildus šādi dokumenti:

 1. notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;
 2. laulības apliecības kopija, savukārt oriģināls jāuzrāda.

Vai kandidātu saraksts bija jāparaksta?

Jā. Tas bija jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstu un pievienojamos dokumentus varēja parakstīt arī ar drošu e-parakstu un iesniegt vēlēšanu komisijai datu nesējā.

Vai priekšvēlēšanu programmas 4000 zīmju skaitā ietilpst arī atstarpes starp vārdiem, teikumiem?

Nē. 4000 zīmju skaitā ietilpa tikai redzamās rakstu zīmes. Atstarpes starp vārdiem, teikumiem netiek ieskaitītas šajā skaitā.

Cik deputātu kandidātus drīkst iekļaut kandidātu sarakstā?

Kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt domē ievēlējamo deputātu skaitu.

Pašvaldības domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

Novados:

 • līdz 30 000 iedzīvotāju — 15 deputāti;
 • no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju — 19 deputāti;
 • vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju — 23 deputāti.

Valstspilsētās:

 • līdz 50 000 iedzīvotāju — 13 deputāti;
 • vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju — 15 deputāti.

Līdz ar to maksimālais deputātu kandidātu skaits kandidātu sarakstos ir:

Novados

 • līdz 30 000 iedzīvotāju — 18 deputātu kandidāti;
 • no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju — 22 deputātu kandidāti;
 • vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju — 26 deputātu kandidāti.

Valstspilsētās

 • līdz 50 000 iedzīvotāju — 16 deputātu kandidāti;
 • vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju — 18 deputātu kandidāti.

Vai kandidātu sarakstā drīkst pieteikt tikai vienu kandidātu?

Jā, kandidātu sarakstā drīkst iekļaut arī tikai vienu deputātu kandidātu.

Vai saraksta iesniedzēji drīkst mainīt kandidātu sarakstu pēc tam, kad tas ir iesniegts?

Ja kandidātu saraksts ir iesniegts, bet komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par to, ka kandidātu saraksts ir pieņemts, sarakstu vēl var atsaukt vai mainīt.

Savukārt pēc tam, kad komisija sēdē lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus.

Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai pašvaldības vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai veicot tehniskus labojumus (piemēram, precizējot ziņas par kandidātu).

Cik ilgā laikā vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir reģistrējams vēlēšanām?

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas. Ja vēlēšanu komisija, pārbaudot kandidātu sarakstu, konstatēs, ka saraksts un tam pievienotie dokumenti atbilst likumam, vēlēšanu komisija savā sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņems lēmumu par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Ar šo lēmumu attiecīgais kandidātu saraksts uzskatāms par reģistrētu vēlēšanām.

Kur var pārsūdzēt pašvaldību vēlēšanu komisijas lēmumu?

Pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta pieņemšanu vai atteikumu pieņemt kandidātu sarakstu, kā arī tās lēmumu par pieteiktā kandidāta svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

Centrālā vēlēšanu komisija izskata sūdzību un pieņem lēmumu triju dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

Kur tika publicēta informācija par kandidātiem un cik ilgi šie dati būs publiski pieejami?

Pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksti tika publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē  - pv2021.cvk.lv

Šajā vietnē kandidātu saraksts un ziņas par sarakstā iekļautajiem kandidātiem tika publicēti kandidātu saraksta iesniegšanas dienā un būs tur pieejami visu priekšvēlēšanu un vēlēšanu laiku.

Pēc tam, kad visi kandidātu saraksti būs reģistrēti vēlēšanām un pārbaudīta visu pieteikto deputātu kandidātu atbilstība vēlēšanu likuma prasībām, kandidātu saraksti tiks publicēti arī izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildus vēlēšanu nedēļā ar kandidātu sarakstiem un ziņām par kandidātiem varēja iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Ziņas par kandidātiem Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē būs publiski pieejamas līdz attiecīgo domju pilnvaru beigām. Pēc tam publiski būs pieejami tikai kandidātu sarakstos iekļauto personu vārdi un uzvārdi, pārējā informācija par kandidātiem no interneta vietnes tiks dzēsta.

Kā tiek numurēti kandidātu saraksti?

Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu zīmēs tika drukāts kandidātu saraksta numurs.

Pēc kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņa beigām attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atklātā sēdē, kurā piedalās kandidātu sarakstu iesniedzēji vai to pilnvarotas personas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi. Sēdes norisi un laiku paziņos attiecīgā vēlēšanu komisija.

Izloze notiek kandidātu sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kāda saraksta pārstāvis uz izlozi neieradīsies, viņa vietā lozi vilks komisijas sekretārs.

Kā tiks izkārtoti kandidāti vēlēšanu zīmē?

Vēlēšanu zīmes būs guļus novietojumā, divās slejās, ar numerāciju pa slejām (vispirms pirmā sleja, tad otra). Abas slejas būs vienāda garuma; ja kandidātu sarakstā būs nepāra skaits kandidātu, pirmā sleja būs par vienu kandidātu garāka.

Kādām personu grupām Latvijā nav tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

 1. izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,
 2. ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 3. kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību,
 4. kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;
 5. pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās,
 6. ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki,
 7. ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 8. citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Vairāk par kandidātu sarakstu iesniegšanu un pieņemšanu skatīt Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā un CVK 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā