APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
sēdes 2012. gada 20. janvāra lēmumu Nr. 16

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 14 (4617), 25.01.2012.

Instrukcija

Tautas nobalsošana vēlētājiem ieslodzījuma vietā

 1. Tautas nobalsošana ieslodzījuma vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu.
 2. Ieslodzījuma vietas administrācija (turpmāk tekstā - Administrācija) ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms balsošanas dienas vienojas ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju par piesaistāmo iecirkņa komisiju balsošanai vēlētājiem ieslodzījuma vietā.
 3. Vēlētājs, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā ne vēlāk kā divas dienas pirms balsošanas dienas (ceturtdienā), iesniedz iesniegumu Administrācijai. Administrācija saņemtos iesniegumus pārbauda, izmantojot iedzīvotāju reģistra datus (vai vēlētājs ir Latvijas Republikas pilsonis, kurš balsošanas dienā sasniedzis 18. gadu vecumu) un reģistrē iesniegumu sarakstā balsošanai ieslodzījuma vietā (turpmāk tekstā - Saraksts) un dienā pirms balsošanas dienas Sarakstu nogādā attiecīgajai iecirkņa komisijai.
 4. Iecirkņa komisija par saņemto Sarakstu izdara atzīmi balsošanas gaitas protokolā un pievieno Sarakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālam, norādot:
  1. ieslodzījuma vietas nosaukumu;
  2. Saraksta saņemšanas datumu, laiku un Administrācijas pilnvaroto personu, kura nogādājusi Sarakstu iecirkņa komisijā;
  3. Sarakstā reģistrēto balsotāju skaitu.
 5. Balsošanas dienā iecirkņa komisija, atbilstoši Sarakstā reģistrētajam balsotāju skaitam, Administrācijas pilnvarotajai personai izsniedz:
  1. noteiktu daudzumu balsotāju sarakstu lapas (veidlapas), ierakstot gaitas žurnālā izsniegto lapu numurus (turpmāk – Balsotāju sarakstus);
  2. ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotas balsošanas zīmes (paredzot rezervi, ja kāda no zīmēm tiek bojāta);
  3. ar iecirkņa komisijas zīmogu aizzīmogotu balsošanas kasti/kastes;
  4. numurētu drošības uzlīmi/uzlīmes.
 6. Ieslodzījuma vietā Administrācijas pilnvarotais pārstāvis ieraksta Balsotāju sarakstā balsstiesīgā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izsniedz vienu balsošanas zīmi. Balsotājs parakstās par balsošanas zīmes saņemšanu.
 7. Balsotājs balsošanas zīmē izdara nepieciešamās atzīmes, pēc savas izvēles atzīmējot ar atzīmi „+” vēlamo atbildi „PAR” vai „PRET”.
 8. Ja balsotājs balsošanas zīmi ir sabojājis, Administrācijas pilnvarotais pārstāvis viņam izsniedz jaunu balsošanas zīmi (saņemot atpakaļ sabojāto) un izdara attiecīgu atzīmi balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu balsošanas zīmju izsniegšanu”, norādot attiecīgā balsotāja kārtas numuru. Turpat balsotājs parakstās par jaunas balsošanas zīmes saņemšanu. Sabojātā balsošanas zīme nekavējoties dzēšama, nogriežot tās labo augšējo stūri, un novietojama atsevišķi.
 9. Kad balsotājs ir izdarījis balsošanas zīmē nepieciešamās atzīmes un salocījis balsošanas zīmi, viņš Administrācijas klātbūtnē iemet balsošanas zīmi balsošanas kastē.
 10. Ieslodzījuma vietas administrācijai aizliegts aģitēt.
 11. Beidzoties balsošanai ieslodzījuma vietā, Administrācijas pilnvarotā persona aizzīmogo balsošanas kastes spraugu ar numurēto drošības uzlīmi un nekavējoties nogādā Balsotāju sarakstus un balsošanas kasti iecirkņa komisijai.
 12. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, saņemot no Administrācijas pilnvarotās personas Balsotāju sarakstus, un balsošanas kasti, pāri palikušās balsošanas zīmes (t.sk. dzēstās), balsošanas gaitas žurnālā ieraksta:
  1. ziņas par balsošanai vēlētāju ieslodzījuma vietā pāri palikušajām un saņemtajām balsošanas zīmēm, tai skaitā dzēstajām balsošanas zīmēm;
  2. ziņas par laiku, cikos saņemti Balsotāju saraksti un balsošanas kaste/kastes;
  3. ziņas par balsotāju skaitu;
  4. drošības uzlīmes numuru/numurus.
 13. Administrācijas pilnvarotā persona ar parakstu apliecina balsošanas gaitas protokolā ierakstīto ziņu pareizību.
 14. Saņemot apmeklējuma atļauju no Ieslodzījumu vietu pārvaldes un netraucējot Administrācijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi, Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņu līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvarotie novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis