APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
sēdes 2012. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 5

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 4 (4607), 06.01.2012.

Instrukcija

Tautas nobalsošanas sarīkošana ārvalstīs 

 1. Tautas nobalsošanas sagatavošanu ārvalstīs vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija) organizē likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.
 2. Iecirkņa komisija darbu vēlēšanu iecirknī uzsāk vismaz 10 dienas pirms balsošanas dienas. Uzsākot darbu, iecirkņa komisija izliek redzamā vietā paziņojumu par komisijas atrašanās vietu un darba laiku, nepieciešamības gadījumā izvieto norādes, kā šī vieta atrodama.
 3. Iecirkņa komisija nodrošina, lai balsošanas telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.
 4. Balsošanai iecirknī jāsagatavo viena vai vairākas vēlēšanu kastes. Tām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku.
 5. Ja tautas nobalsošanu rīko saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 1.panta 1., 3. vai 4.punktu, iecirkņa komisija nodrošina, lai atnākušajiem vēlētājiem būtu iespēja iepazīties attiecīgi ar iesniegtā Satversmes grozījumu projekta tekstu, apturētā likuma tekstu vai iesniegtā likumprojekta tekstu. Uz tā nedrīkst būt nekādas atzīmes vai piezīmes. Ja tiek rīkota tautas nobalsošana par Satversmes grozījumu projektu, balsošanas telpās jābūt pieejamam Satversmes tekstam[1]. Ja apturētais likums vai iesniegtais likumprojekts paredz grozījumus citā likumā, iecirkņa komisijā jābūt pieejamam šā likuma tekstam.
 6. Uzsākot vēlēšanu iecirkņa darbu, iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta balsošanas gaitas žurnālu[2], izdarot tajā atzīmes par vēlēšanu iecirkņa darbību pirms balsošanas dienas. Balsošanas gaitas žurnālā norādītās ziņas iecirkņa komisijas sekretārs apliecina ar savu parakstu. Balsošanas gaitas žurnālam jābūt cauršūtam un apzīmogotam ar iecirkņa komisijas zīmogu, tā lapām – numurētām.
 7. Centrālā vēlēšanu komisija ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta attiecīgajai diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai (turpmāk – pārstāvniecība) dokumentus un citus materiālus, kas nepieciešami balsošanas sarīkošanai. Pārstāvniecības vadītājs atbild  par tautas nobalsošanas dokumentu savlaicīgu nodošanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam.
 8. Ja vēlēšanu iecirknis izveidots pārstāvniecībā, vēlēšanu iecirknī saņemto balsošanas dokumentu un materiālu uzglabāšanu līdz tautas nobalsošanas dienai nodrošina attiecīgās pārstāvniecības vadītājs.
 9. Ja vēlēšanu iecirknis izveidots citās telpās, vēlēšanu iecirknī saņemto balsošanas dokumentu un materiālu uzglabāšanu līdz tautas nobalsošanas dienai nodrošina attiecīgās iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 10. Saņēmusi balsošanas zīmes, iecirkņa komisija tās visas apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu (otrā pusē, tam paredzētajā vietā), pārskaita un izdara atzīmes par balsošanas zīmju skaitu un apzīmogošanu balsošanas gaitas žurnālā. Balsošanas zīmes jāpārskaita vismaz divas reizes. Līdz tautas nobalsošanas dienai zīmes uzglabājamas iesaiņotas. Iesaiņojums nostiprināms ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz iesaiņojuma norādāms tā saturs un balsošanas zīmju skaits.
 1. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam, tai skaitā:
  1. ierīko atsevišķas istabas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē var izdarīt atzīmes balsošanas zīmē(-s);
  2. pārliecinās, vai balsošanas telpās atrodas visi nepieciešamie balsošanas materiāli;
  3. izsaiņo apzīmogotās balsošanas zīmes (1.10. punkts), pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta balsošanas gaitas žurnālā;
  4. pārbauda, vai balsošanas telpās nav izvietoti aģitācijas materiāli.
 2. Tautas nobalsošanas dienā iecirkņa komisija atver balsošanas telpas pulksten 7 rītā un ielaiž tajās balsotājus līdz pulksten 10 vakarā pēc vietējā laika.
 3. Netraucējot komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas/ politisko partiju apvienības vai Centrālās vēlēšanu komisijas akreditētas nevalstiskās organizācijas (turpmāk – novērotāji).
 4. Novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda iecirkņa komisijai personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas balsošanas gaitas žurnāla atbilstošajā sadaļā:
  1. pilnvarotie novērotāji iesniedz politiskās partijas/ politisko partiju apvienības vai akreditētās nevalstiskās organizācijas pilnvarojumu (turpmāk – pilnvarojums);
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarojumu;
  3. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 5. Pilnvarotie novērotāji, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai. Atstājot vēlēšanu iecirkni, pilnvarojumu saņem atpakaļ.
 6. Pēc balsošanas telpu atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas  loceklis turpina rakstīt balsošanas gaitas žurnālu, izdarot tajā šādas atzīmes:
  1. par balsošanas kastes aizzīmogošanu (2.7.punkts);
  2. par atkārtoti izsniegtajām balsošanas zīmēm (2.16.punkts);
  3. par saņemtajām sūdzībām  un  sniegto atbildi (2.21.punkts);
  4. par ziņām, ko iecirkņa komisija sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  5. par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un sakarā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  6. par citām darbībām, kas saistītas ar balsošanas gaitu.
 7. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7 rītā vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai balsošanas kastes, kurās paredzēts iemest balsošanas zīmes, ir tukšas. Pēc tam balsošanas kastes atveramo daļu nostiprina ar uzlīmi, ko paraksta visi klātesošie komisijas locekļi, un apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un par to izdara atzīmi balsošanas gaitas žurnālā. Uz uzlīmes var parakstīties arī novērotāji, ja tādi ir ieradušies.
 8. Pēc balsošanas kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija pa elektronisko pastu cvk@cvk.lv nekavējoties ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par iecirkņa darba uzsākšanu.
 9. Balsotāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase.
 10. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, un pārbauda, vai viņu Latvijas pilsoņa pasei nav beidzies derīguma termiņš un tajā nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā.
 11. Kopā ar balsotāju, kuram ir fiziski trūkumi un kurš tādēļ personiski nevar izdarīt atzīmes balsošanas zīmē, balsošanas telpās tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai balsotājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai pieaicinātā persona. Pēc balsotāja norādījumiem attiecīgā persona izdara atzīmes balsošanas zīmē, kā arī parakstās balsotāju sarakstā. Par to iecirkņa komisija balsotāju sarakstā ailē “Piezīmes” izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) vārdu, uzvārdu, personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru un valsti, kurā dokuments izdots, kā arī attiecīgā balsotāja kārtas numuru balsotāju sarakstā.
 12. Iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka persona ir vēlētājs un tā pasē nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī iespiež spiedogu vēlētāja Latvijas pilsoņa pasē 9. lappusē, 1992. gada parauga pasē – 14. lappusē, bet, ja tajā nav vietas spiedoga iespiešanai, pieļaujams, ka tas tiek iespiests 12. vai 13. lappusē.
 13. Katram balsotājam iecirkņa komisija izsniedz vienu balsošanas zīmi, kuras otra puse apzīmogota ar iecirkņa komisijas zīmogu. Ja vienlaikus notiek tautas nobalsošana par vairākiem jautājumiem, par katru no tiem izsniedzama viena balsošanas zīme.
 14. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā par katras balsošanas zīmes saņemšanu.
 15. Balsošanas telpās ierīkotā atsevišķā istabā vai nodalījumā balsotājs vienatnē balsošanas zīmē izdara nepieciešamās atzīmes, pēc savas izvēles atzīmējot ar atzīmi “+” vēlamo atbildi “PAR” vai “PRET”.
 16. Ja balsotājs balsošanas zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu balsošanas zīmi (saņemot atpakaļ sabojāto) un izdara attiecīgu atzīmi balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu balsošanas zīmju izsniegšanu”, norādot attiecīgā balsotāja kārtas numuru. Turpat balsotājs parakstās par jaunas balsošanas zīmes saņemšanu. Sabojātā balsošanas zīme nekavējoties dzēšama, nogriežot tās labo augšējo stūri, un novietojama atsevišķi. Par atkārtoti izsniegtajām balsošanas zīmēm izdarāma atzīme balsošanas gaitas žurnālā.
 17. Kad balsotājs ir izdarījis balsošanas zīmē nepieciešamās atzīmes un salocījis balsošanas zīmi, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet balsošanas zīmi balsošanas kastē.
 18. Balsošanas zīmes balsošanas dienā var saņemt un nobalsot tie balsotāji, kuri ieradušies balsošanas telpās līdz pulksten 10 vakarā.
 19. Iecirkņa komisijai aizliegts aģitēt.
 20. Balsošanas laikā kārtību balsošanas telpās uzrauga vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai balsošanas telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, netiktu ierobežota vēlēšanu brīvība un traucēta kārtība, kā arī nenotiktu aģitācija.
 21. Sūdzības par balsošanas norisi balsotāji iesniedz iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas balsošanas gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par balsošanas norisi jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet tās saturs jāieraksta balsošanas gaitas žurnālā.
 22. Balsošanas dienā pēc pulksten 10 vakarā var nobalsot tikai tie balsotāji, kuri ieradušies balsošanas telpās pirms pulksten 10 vakarā. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz balsošanas telpas un uzsāk balsu skaitīšanu šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 1. Balsu skaitīšana vēlēšanu iecirknī uzsākama tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas.
 2. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu iecirkņa komisija atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē var būt klāt novērotāji (2.3.punkts).
 3. Par balsu skaitīšanu iecirkņa komisija raksta balsu skaitīšanas protokolu divos eksemplāros.
 1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas vēlēšanu iecirkņa komisija:
  1. aizzīmogo balsošanas kastu spraugas;
  2. noslēdz balsotāju sarakstus un pēc tam, kad iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir pārbaudījis, vai balsotāju saraksti noformēti pareizi, tos parakstījis un apzīmogojis, novieto atsevišķi;
  3. savāc vienkopus:
   1. neizmantotās balsošanas zīmes,
   2. sabojātās balsošanas zīmes.
  4. balsu skaitīšanā neizmantojamos balsošanas materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu.
 2. Pirms tiek atvērtas balsošanas kastes, iecirkņa komisija balsu skaitīšanas protokolā sadaļā “Vispārīgās ziņas” aizpilda C un D rindas (C; C1; C2; C3; D1; D2; D):
  1. iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaitu (C rinda) nosaka pēc ierakstiem balsošanas gaitas žurnālā;
  2. pāri palikušās balsošanas zīmes saskaita vismaz divas reizes un pēc šo zīmju skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā (C1 rinda) tās dzēš, nogriežot labo augšējo stūri;
  3. sabojātās balsošanas zīmes, kuru vietā balsotājiem atkārtoti izsniegtas balsošanas zīmes, saskaita vismaz divas reizes un ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C2 rinda);
  4. balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaitu (C3 rinda) aprēķina aritmētiski: no balsošanas zīmju skaita (C rinda) atņemot pāri palikušo balsošanas zīmju skaitu (C1 rinda) un sabojāto balsošanas zīmju skaitu, kuru vietā balsotājiem atkārtoti izsniegtas balsošanas zīmes (C2 rinda), t.i., C3 = C – C1 – C2;
  5. pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti vēlēšanu iecirknī, nosaka balsotāju skaitu iecirknī un ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (D1 rinda);
  6. ja iecirkņa komisija neorganizē balsošanu pa pastu, balsu skaitīšanas protokola D2 rindā ieraksta “0”;
  7. pēc tam balsotāju kopskaitu (D1 + D2) ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (D rinda).
 3. Pēc tam atsevišķi iesaiņo:
  1. pāri palikušās balsošanas zīmes;
  2. sabojātās balsošanas zīmes.
 4. Balsošanas zīmes iesaiņojamas un iesaiņojums nostiprināms ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (“Pāri palikušās balsošanas zīmes” un “Sabojātās balsošanas zīmes”), kā arī attiecīgo balsošanas zīmju skaits. Klātesošajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saiņus ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tiem, par ko jābūt atsaucei balsošanas gaitas žurnālā.
 1. Pēc iepriekšminēto ziņu ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā un balsošanas zīmju iesaiņošanas atveramas balsošanas kastes.
 2. Ja balsošanai vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas balsošanas kastes, tās atveramas vienlaicīgi un no tām izņemtās balsošanas zīmes skaitāmas kopā.
 3. Kad balsošanas zīmes ir izņemtas no balsošanas kastes, iecirkņa komisija pārliecinās, vai katra balsošanas zīme ir apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Ja tiek atrastas tādas balsošanas zīmes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, tās nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “NLA” (“Nederīga, nav līdzskaitāma aprēķinos”) un novieto atsevišķi. Ja tiek atrastas saplēstas balsošanas zīmes, tās nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās novieto atsevišķi. Balsošanas gaitas žurnālā norāda, kāda iemesla dēļ un cik balsošanas zīmes atzītas par nederīgām.
 4. Pēc zīmju izņemšanas no balsošanas kastes un balsošanas zīmju zīmogu pārbaudes balsošanas gaitas žurnālā ieraksta:
  1. to nederīgo balsošanas zīmju skaitu, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;
  2. saplēsto balsošanas zīmju skaitu.
 5. Kad atvērtas visas balsošanas kastes un pārbaudītas visas zīmes, nederīgās balsošanas zīmes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, dzēš un iesaiņo instrukcijas 4.4. punktā minētajā kārtībā. Saplēstās balsošanas zīmes iesaiņo instrukcijas 4.4. punktā minētajā kārtībā.
 6. Pārējās balsošanas zīmes saskaita atsevišķi, un to skaitu ieraksta balsošanas gaitas žurnālā. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes.
 7. No balsošanas kastes izņemto balsošanas zīmju skaitam jābūt vienādam ar balsotāju sarakstā ierakstīto balsotāju skaitu vai mazākam par to. Ja pēc norādītās kontroles metodikas kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu balsošanas gaitas žurnālā.
 8. Ja balsošanas kastē balsošanas zīmju skaits ir lielāks par attiecīgajā balsotāju sarakstā ierakstīto balsotāju skaitu, iecirkņa komisija izdara attiecīgu ierakstu balsošanas gaitas žurnālā un par to nekavējoties paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas balsošanas kastes saturu jāveic atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus atsevišķā balsu skaitīšanas protokolā (divos eksemplāros).
 9. Pēc 5.6. punktā minētās pārbaudes pabeigšanas balsu skaitīšanas protokola ailēs E1 rindā ieraksta balsošanas kastē iecirknī atrasto apzīmogoto zīmju skaitu. Ja iecirkņa komisija neorganizē balsošanu pa pastu, balsu skaitīšanas protokola ailēs E2 rindā ieraksta “0”.
 10. Pēc tam (ja balsošanai iecirknī izmantotas vairākas kastes vai organizēta balsošana pa pastu) balsošanas zīmes apvieno, izņemot 5.7.punktā norādīto gadījumu, saskaita vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā E  rindā.
 1. Balsošanas zīmes sašķirojamas trijās grupās:
  1. ar “+” atzīmēta tikai atbilde “PAR”;
  2. ar “+” atzīmēta tikai atbilde “PRET”;
  3. nederīgās balsošanas zīmes, kurās balsotāja griba nav saprotama, t.i., kurās ar “+” nav atzīmēta ne atbilde “PAR”, ne atbilde “PRET” vai kurās ar “+” ir atzīmēta gan atbilde “PAR”, gan atbilde “PRET”.
 2. Balsošanas zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 3. Par katru nederīgo balsošanas zīmi (6.1.3. punkts) iecirkņa komisija pieņem lēmumu, un balsošanas zīmi dzēš. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs katru nederīgo balsošanas zīmi numurē, izdara uz tās atzīmi “Nederīga” un paraksta to. Tad iecirkņa komisija šīs balsošanas zīmes saskaita vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (F1 rinda).Domstarpības par balsošanas zīmju derīgumu iecirkņa komisija izšķir ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir iecirkņa komisijas priekšsēdētāja balss.
 4. Pēc tam iecirkņa komisija atsevišķi saskaita balsošanas zīmes, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PAR”, un atsevišķi balsošanas zīmes, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PRET”. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes un balsu skaitīšanas protokola F2 rindā ierakstāms balsošanas zīmju skaits, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PAR” un F3 rindā –balsošanas zīmju skaits, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PRET”.
 5. Pirms balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas vēlreiz pārbauda visu ierakstu pareizību atbilstoši balsu skaitīšanas protokolā norādītajai kontroles metodikai. Pārbaudi izdara iecirkņa komisijas priekšsēdētājs un tas iecirkņa komisijas loceklis, kurš šo pārbaudi nav izdarījis iepriekš. Ja summa nesakrīt, pārskaita atkārtoti.
 6. Balsu skaitīšanas protokola abus eksemplārus paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo abus balsu skaitīšanas protokola eksemplārus.
 7. Pēc balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas iecirkņa komisija nekavējoties to nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai pa faksu +371 67325251 vai elektronisko pastu (cvk@cvk.lv), telefoniski pārliecinoties, ka Centrālā vēlēšanu komisija to saņēmusi.
 8. Pēc tam atsevišķos saiņos 4.4. punktā noteiktajā kārtībā iesaiņo:
  1. balsošanas zīmes, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PAR”;
  2. balsošanas zīmes, kurās ar “+” atzīmēta atbilde “PRET”;
  3. nederīgās balsošanas zīmes (kurās balsotāja griba nav saprotama).
 9. Ziņas par balsošanā piedalījušos vēlētāju skaitu, kā arī balsu skaitu, kas tautas nobalsošanā nodotas “PAR” un “PRET”, izliekamas vēlēšanu iecirknī redzamā vietā.
 10. Ar Ārlietu ministrijas starpniecību Centrālajai vēlēšanu komisijai nogādā:
  1. balsotāju sarakstus;
  2. balsu skaitīšanas protokola abus eksemplārus.
 11. Pārējie balsošanas materiāli glabājami attiecīgajā pārstāvniecībā līdz īpašam Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumam.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis


[1] Materiāli izdrukājami no CVK interneta mājas lapas (www.cvk.lv)

[2] Žurnāla forma izdrukājama no CVK interneta mājas lapas (www.cvk.lv)